ക്രിക്കറ്റ് ഞങ്ങളുടെ മതവും സച്ചിന്‍ ഞങ്ങളുടെ ദൈവവു൦… ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ദൈവത്തിന് ഇന്ന് 47-ാം പിറന്നാള്‍…….!! – Sreekandapuram Online News-
Sat. Sep 19th, 2020
ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ ഇന്ന്  സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ക്ക് ഇന്ന് 47-ാം പിറന്നാള്‍….!!
By onemaly