തളിപ്പറമ്പ് മഴൂരിൽ തലയോട്ടി കണ്ടെത്തി – Sreekandapuram Online News-
Sun. Sep 27th, 2020
തളിപ്പറമ്പ് മഴൂരിൽ തലയോട്ടി കണ്ടെത്തി. റബ്ബർ തോട്ടത്തിനടുത്തുള്ള പറമ്പിലാണ് തലയോട്ടി കണ്ടെത്തിയത്
By onemaly