തുടർച്ചയായി ആറാം ദിവസവും ഇന്ധനവിലയിൽ വർധന – Sreekandapuram Online News-
Thu. Sep 24th, 2020
തുടർച്ചയായി ആറാം ദിവസവും ഇന്ധനവിലയിൽ വർധന

തുടർച്ചയായി ആറാം ദിവസവും ഇന്ധനവിലയിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. പെട്രോളിന് 57 പൈസയും ഡീസലിന് 56 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ 74.72 രൂപയായി പെട്രോൾ വില. 68.94 രൂപയായി ഡീസലിന്.

പെട്രോളിന് ഇതുവരെ 3 രൂപ 32 പൈസയാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡീസലിന് 3.28 രൂപയുടെ വർധനയും രേഖപ്പെടുത്തി.
By onemaly