മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് തുക അനുവദിച്ചതിനോടൊപ്പം ഇരിട്ടി താലൂക്കിൽപ്പെട്ട കൊട്ടിയൂർ, വിളമന, കണിച്ചാർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിട നവീകരണത്തിന് നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രുപ വീതം അനുവദിച്ചു.