അൽപ്പം മുൻപ്കണ്ണൂരിൽ കടകൾക്ക് തീപിടിച്ചു. – Sreekandapuram Online News-
Sun. Sep 27th, 2020
അൽപ്പം മുൻപ്കണ്ണൂരിൽ കടകൾക്ക് തീപിടിച്ചു.മാർക്കറ്റിന് സമീപത്തെ എം എ റോഡിലെ കടകൾക്കാണ് തീപിടിത്തം.ഇപ്പോൾ
ഫയർഫോഴ്സ് തീ അണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
By onemaly